køb og salg af almen praksis praksisbørsen

Ansattes rettigheder ved overdragelse af lægepraksis

Gæsteblog-indlæg af Bjarke Fonager-Larsen, Praksisadvokaten.dk

Mange lægepraksisser har ansatte. Der knytter sig ofte en stor værdi til de ansatte, men omvendt udgør forpligtelserne over for de ansatte en meget væsentlig del af økonomien omkring praksis, og det kan have store økonomiske konsekvenser, hvis forholdet håndteres forkert. Dette indlæg indeholder en beskrivelse af et par vigtige opmærksomhedspunkter. Læs mere her om ansattes rettigheder ved overdragelse af lægepraksis.

1. Ansættelsesforhold fortsætter
Når en lægepraksis overdrages til en ny ejer, mister de ansatte ikke deres rettigheder. Det helt klare udgangspunktet er således, at ansættelsesforholdene bevares, idet de ansatte efter overdragelsen vil være ansat på de samme vilkår som tidligere. Det klare udgangspunkt er med andre ord, at en køber af en lægepraksis overtager de ansatte med alle de rettigheder og forpligtelser, som var gældende forud for overdragelsen.
2. Begrænsede muligheder for at afskedige ansatte
En arbejdsgiver kan opsige sine ansatte med det varsel, som er aftalt i ansættelseskontrakten eller som følger af den relevante lov og/eller overenskomst.
Hvis en arbejdsgiver opsiger en ansat uden at have (og kunne dokumentere) en saglig grund, risikerer arbejdsgiveren bl.a. at blive mødt med krav om godtgørelse fra den ansatte (ofte repræsenteret ved en fagforening).
Det er i denne forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at en overdragelse af en lægepraksis i sig selv ikke er en saglig grund til at opsige en ansat.
Opsiges en ansat i nær tilknytning til en overdragelse, er det afgørende, at det kan dokumenteres, at opsigelsen er båret af saglige grunde, og at de relevante procedurer er overholdt. I praksis kræver dette meget af arbejdsgiveren, og påtænker du at opsige en ansat forud for eller efter en overdragelse, bør du søge rådgivning herom, da de økonomiske konsekvenser kan være væsentlige.

3. Ansættelsesvilkår
Ansatte overtages på uændrede vilkår. Ønsker en køber at ændre disse vilkår, og er der tale om væsentlige vilkårsændringer, skal dette almindeligvis varsles over for den ansatte med samme varselslængde, som den ansatte kunne opsiges med.
Om der er tale om en væsentlig ændring vil altid være en konkret vurdering for den enkelte ansatte. men ændringer i løn og væsentlige ændringer i arbejdstid og arbejdsområder vil almindeligvis være væsentlige. Ligeledes vil et nyt arbejdssted ofte kunne udgøre en væsentlig vilkårsændring.
Dette betyder bl.a., at en køber ikke uden videre kan meddele de ansatte, at deres arbejdssted ændres fra den 1. i næste måned, eller at en medarbejders arbejdstider ændres. Sådanne vilkårsændringer vil ofte anses for væsentlige, og skal varsels med samme varsel som medarbejderens opsigelsesvarsel. Når en sådan væsentlig ændring er varslet, kan medarbejderen anse sig for opsagt, hvis han/hun ikke ønsker at acceptere ændringerne.

4. Kompensation for overtagne forpligtelser
Som køber er det vigtigt at være opmærksom på, at man almindeligvis overtager en række økonomiske forpligtelser knyttet til ansættelsesforholdet, herunder optjent (men ikke afviklet) ferie og feriepengeforpligtelser. Det sædvanlige vil være, at køber kompenseres for den økonomiske værdi heraf, men det er selvsagt vigtigt, at dette afspejles i overdragelsesaftalen.

5. Hvor finder jeg mere information?
Praksisadvokaten rådgiver hvert år mange læger i forbindelse med køb og salg af lægepraksis, og vi bistår naturligvis gerne med en konkret vurdering. Du kan læse mere om Praksisadvokaten på vores hjemmeside: www.Praksisadvokaten.dk.
Hvis du vil vide mere om køb og salg af lægepraksis, kan du også læse vores gratis e-bog om emnet.
Dette blogindlæg eller e-bogen udgør ikke – og kan ikke erstatte – konkret juridisk rådgivning.

Med venlig hilsen

Bjarke Fonager Larsen

Partner, Advokat/Attorney, MBA

Dir. +45 5195 9467

Mail: bfl@tf-law.dk

Web: www.praksisadvokaten.dk

køb pg slag af almen praksis

 

Keywords: Ansattes rettigheder ved overdragelse af lægepraksis, Køb og salg af lægepraksis.

Sæt din praksis til salg fra o,- kr i annoncepris

Løn og vilkår