Indlægget om opsigelse af erhvervslejemål benyttet til lægepraksis er skrevet af Praksisadvokaten.dk

Erhvervslejekontrakter er almindeligvis løbende/tidsubegrænsede kontrakter. Dette betyder, at lejeforholdet fortsætter, indtil det opsiges af lejer eller udlejer. Opsigelsesvarslet er således væsentligt at være opmærksom på, da det fastlægger, hvor langt et opsigelsesvarsel hhv. lejer og udlejer er forpligtede til at give. I lovgivningen er der imidlertid fastsat nogle regler, som har til formål at beskytte lejer, og som det derfor er vigtigt at være bekendt med. I dette indlæg beskriver vi en række af de centrale forhold.

1. Kort om opsigelsesvarsler
Lejer vil almindeligvis have et opsigelsesvarsel på mellem tre (3) og seks (6) måneder til udgangen af en måned.
Udlejer har næsten altid et opsigelsesvarsel, der er identisk med eller længere end lejerens opsigelsesvarsel. Opsigelsesvarsler er dog sjældent over seks (6) måneder.

2. Uopsigelighed
I tillæg til de almindelige opsigelsesvarsler nævnt ovenfor er det ikke usædvanligt, at parterne har aftalt uopsigelighed i en vis periode. En uopsigelighedsperiode medfører, at lejekontrakten ikke kan opsiges inden for den aftalte periode (den kan naturligvis stadig ophæves i tilfælde af misligholdelse). Uopsigelighedsbestemmelser er ofte gensidige, således at ingen af parterne kan opsige i et aftalt tidsrum, men det hører til undtagelsen, at lejer påtager sig en uopsigelighedsperiode på mere end fem år.
En uopsigelighed for udlejer kan være begrundet i, at opsigelse af lejer bl.a. kan medføre væsentlige flytteomkostninger, og at lejer dermed ønsker en sikkerhed for, at der under ingen omstændigheder opsiges inden for en vis periode.
En uopsigelighed for lejer kan være begrundet i, at udlejer har udført arbejde på lejemålet efter lejers ønske, og at udlejer derfor ønsker sikkerhed for, at denne udgift kan tjenes hjem igen via lejen betalt af lejer.

3) Begrundelser for opsigelse
I tillæg til ovenstående er det centralt at være opmærksom på, at adgangen til at opsige et erhvervslejeforhold ikke er ens for lejer og udlejer.
Lejer kan således som hovedregel opsige uden nogen grund, idet aftalte varsler og eventuelle uopsigelighedsperioder selvsagt skal iagttages.
Derimod kan udlejer som hovedregel alene opsige lejemål i følgende situationer:

  • Udlejer ønsker selv at benytte det lejede
  • Der skal ske nedrivning eller ombygning af det lejede
  • Lejer har ikke iagttaget god skik og orden

Vægtige grunde i øvrigt tilsiger en opsigelse (kræver meget af udlejer)
Ovenstående er vigtigt at have for øje, hvis udlejer ikke har givet – eller ikke vil give – en periode med uopsigelighed, idet udlejer i mange tilfælde slet ikke vil have muligheder for at opsige lejemålet, selv om der ikke er aftalt uopsigelighed.

4) Hvad gør jeg, hvis jeg er uenig i en opsigelse af et lejemål
Hvis udlejer opsiger et lejemål, og lejer er uenig i begrundelsen, kan opsigelsen indbringes for boligretten. Opsigelsen får først virkning, hvis boligretten fastslår, at udlejers opsigelse var berettiget efter erhvervslejeloven og lejekontrakten. I praksis giver denne metodik lejer en ganske væsentlig beskyttelse mod opsigelse fra udlejer.

5. Hvor finder jeg mere information?
Praksisadvokaten rådgiver hvert år mange læger i forbindelse med køb og salg af lægepraksis, og vi bistår naturligvis gerne med en konkret vurdering. Du kan læse mere om Praksisadvokaten på vores hjemmeside: www.Praksisadvokaten.dk.
Hvis du vil vide mere om køb og salg af lægepraksis, kan du også læse vores gratis e-bog om emnet.
Dette blogindlæg eller e-bogen udgør ikke – og kan ikke erstatte – konkret juridisk rådgivning.

Nøgleord: Opsigelse af erhvervslejemål benyttet til lægepraksis

Læs også: https://nytlaegejob.dk/ansattes-rettigheder-ved-overdragelse-af-laegepraksis/