Ledigt hverv som medlem af Retslægerådet med særlig indsigt i psykiatri

Et hverv som medlem af Retslægerådet med særlig indsigt i psykiatri er ledig til besættelse med virkning fra den 1. maj 2019.

Hvervet ønskes besat af en speciallæge med en bred psykiatrisk uddannelse, som til daglig er beskæftiget med faget ved en psykiatrisk afdeling.

Som medlem af Retslægerådet deltager du inden for dit speciale sammen med Retslægerådets øvrige medlemmer, beskikkede sagkyndige og eventuelt ad hoc sagkyndige i behandlingen af enkeltsager, der forelægges for rådet. Der deltager som udgangspunkt tre medlemmer/sagkyndige i vurderingen af en sag.

Sagsbehandlingen er hovedsageligt baseret på skriftligt materiale, og vurderingen, der i almindelighed skal foretages inden for to uger, afgives skriftligt. Antallet af sager varierer afhængig af, hvilke sagstyper der forelægges Retslægerådet.

Ved beskikkelse som medlem af Retslægerådet må påregnes en ugentlig arbejdstid på op til 14 timer. Honoraret udgør 270.248 kr. årligt (pr. 1. oktober 2018).

Beskikkelsen sker for 6 år med mulighed for genbeskikkelse.

De indkomne ansøgninger vil blive vurderet af et bedømmelsesudvalg bestående af medlemmer af Retslægerådet og repræsentanter fra de sundhedsvidenskabelige fakulteter i Danmark. Der vil blive lagt vægt på uddannelsesmæssig baggrund og praktisk erfaring. Herudover vil videnskabelig aktivitet indgå i bedømmelsen.

Nærmere oplysninger om hvervet kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Eva Aaen, Retslægerådets sekretariat, på telefon 2219 3813, eller via e-mail retslaegeraadet@retslaegeraadet.dk.

Ansøgning indgives elektronisk på www.justitsministeriet.dk under punktet Karriere.

Ansøgningen, der stiles til Dronningen, skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest tirsdag den 12. marts 2019.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge hvervet.

Retslægerådet er et selvstændigt uafhængigt råd, der administrativt hører under Justitsministeriet. Retslægerådets opgave er at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Rådet består af indtil 12 læger, pt. 11, og et antal fast beskikkede sagkyndige, og det arbejder i to afdelinger, hvoraf den ene behandler retspsykiatriske spørgsmål og den anden alle øvrige retsmedicinske spørgsmål. Retslægerådets sekretariat er organisatorisk en del af Civilstyrelsen, der er beliggende i Viborg. Læs mere om Retslægerådets virksomhed på www.justitsministeriet.dk eller www.retslaegeraadet.dk.
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Kontakt annoncør Send til en ven

Oprettet d: 26/02/2019
  • Land: All

Relaterede annoncer